Θεματικές ενότητες

Συμβουλευτική διαζυγίου - Προστατευτικοί Παράγοντες και Παράγοντες Κινδύνου στην Πορεία του Διαζυγίου

Ευρετήριο Άρθρου

Ε. Προστατευτικοί Παράγοντες και Παράγοντες Κινδύνου στην Πορεία του Διαζυγίου

Παράγοντες κινδύνου: Μνησικα­κία των γονιών πριν από το διαζύγιο, σε συνδυασμό με παρανόηση εκ μέ­ρους των παιδιών των σημαντικών αλλαγών στη ζωή τους, καθώς και αι­σθήματα ενοχής για το χωρισμό, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε μεγαλύ­τερες συναισθηματικές δυσκολίες. Φτωχή εκπαίδευση, φτώχεια, προβλή­ματα ψυχικής υγείας των γονιών είναι αρνητικοί παράγοντες σημαντικότε­ροι και από τον χωρισμό. Η έλλειψη συνέπειας, η αίσθηση του παιδιού ό­τι είναι ευάλωτο και η απόρριψη από τον ένα γονιό, μπορεί να προκαλέ­σουν προβλήματα προσαρμογής, ιδιαίτερα στα παιδιά με δύσκολο ταμπε­ραμέντο, όπως π.χ. χαμηλή συναισθηματικότητα και μεγάλη παρορμητικότητα.

Προστατευτικοί παράγοντες, που συντελούν σε καλύτερη εξέλιξη είναι: θετικό ταμπεραμέντο του παιδιού και αισιόδοξη θεώρηση του μέλλοντος, συνεπής και πειθαρχημένη συμπεριφορά των γονέων, αποδοχή και στορ­γή εκ μέρους των γονέων καθώς και διατήρηση μιας ρουτίνας όσο το δυ­νατόν πιο φυσιολογικής.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά