Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Αποδοχή πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του
  Ημ/νια: 27/01/2022 13:56:16
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ξ64465ΦΥΟ-ΗΚ3
 2. Θέμα: Ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ.1015 501 AΛΕ 2690101002 οικονομικού έτους 2021 ως προς το ποσό των 9.960,37 €
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:51:29
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ1Λ3465ΦΥΟ-6ΕΠ
 3. Θέμα: Ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ.1015 501 AΛΕ 2390589001 οικονομικού έτους 2021 ως προς το ποσό των 2.500,00 €
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:49:13
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΤΨΩ465ΦΥΟ-ΓΨΑ
 4. Θέμα: Ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ.1015 501 AΛΕ 2120207899 οικονομικού έτους 2021 ως προς το ποσό των 135.858,35 €
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:46:46
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΒΦΨ465ΦΥΟ-ΖΔΔ
 5. Θέμα: Ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ.1015 501 AΛΕ 2120207001 οικονομικού έτους 2021 ως προς το ποσό των 150.020,00 €
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:44:05
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΑΙΕ465ΦΥΟ-4ΗΣ
 6. Θέμα: Ανάκληση ποσού 31.074,94 ευρώ από την με αριθμ. πρωτ. Β3γ/οικ. 16537/16-3-2021 απόφαση ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ. 1015 501 AΛΕ 2390501001 οικονομικού έτους 2021
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:39:03
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 66ΒΜ465ΦΥΟ-Γ7Χ
 7. Θέμα: Ανάκληση ποσού 500,00 ευρώ από την με αριθμ. πρωτ. Β3γ/οικ. 82022/18-12-2020 απόφαση ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ. 1015 501 AΛΕ 2190203099 οικονομικού έτους 2021
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:36:48
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΜΝΣ465ΦΥΟ-91Ζ
 8. Θέμα: Ανάκληση ποσού 500,00 ευρώ από την με αριθμ. πρωτ. Β3γ/οικ. 82012/18-12-2020 απόφαση ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης από τον Φ. 1015 501 AΛΕ 2190203002 οικονομικού έτους 2021
  Ημ/νια: 27/01/2022 11:34:24
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΥΓΓ465ΦΥΟ-35Μ

Αναζήτηση