αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης

Ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)

Αναζήτηση