Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΧΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΑΥ Μ35/2024)
  Ημ/νια: 19/04/2024 08:29:57
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΚΩΨΟΞ7Μ-35Μ
 2. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΑΥ Μ35/19-04-24)
  Ημ/νια: 19/04/2024 08:19:56
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΛΕΟΞ7Μ-ΣΚΨ
 3. Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής υλικού αρχείων »
  Ημ/νια: 18/04/2024 15:07:21
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ρ08ΘΟΞ7Μ-ΒΗΞ
 4. Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 18/04/2024 14:50:31
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΜΒΟΞ7Μ-9ΘΜ
 5. Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 01-03-2024 ΕΩΣ 01-04-2024 ΚΑΙ ΤΑΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜ 1366582035/04-04-2024 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
  Ημ/νια: 18/04/2024 14:48:24
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΤ7ΟΞ7Μ-3ΥΦ
 6. Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΩΝ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 18/04/2024 14:43:47
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΓΚΟΞ7Μ-ΒΜΔ
 7. Θέμα: ΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΗ ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
  Ημ/νια: 18/04/2024 14:39:14
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ρ48ΟΟΞ7Μ-ΗΔ4
 8. Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
  Ημ/νια: 18/04/2024 14:33:48
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ0Υ6ΟΞ7Μ-ΑΦ3
 9. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 03/2024 ΚΑΙ 04/2024
  Ημ/νια: 18/04/2024 13:58:31
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ρ4ΙΚΟΞ7Μ-ΒΚΞ
 10. Θέμα: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED PANELS ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Κ. ΑΘΗΝΩΝ
  Ημ/νια: 18/04/2024 13:52:38
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 931ΟΟΞ7Μ-ΣΛΠ