Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών

DoctorsΣύμφωνα με την Υ10γ/οικ.76407/22-6-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απαλλάσσονται της υποχρέωσης (υπηρεσίας υπαίθρου) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1968 (Φ.Ε.Κ. 303/τ.Α’/20.12.1968) "Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου" οι αποφοιτήσαντες ή αποφοιτώντες από τις ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Α' έτος αυτών μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

Σχετικά άρθρα

Πανδημία γρίπης

ΚΕΘΕΑ