παρενέργεια φαρμάκου

Αλλεργία σε ενέσιμα προϊόντα μεθυλπρεδνιζολόνης που περιέχουν λακτόζη
Αναθεωρημένες προειδοποιήσεις ασφάλειας για την καναγλιφλοζίνη και την δαπαγλιφλοζίνη
Ανάκληση όλων των παρτίδων του αντιυπερτασικού Accuretic
Ασφαλής χρήση των διαδερμικών θεραπευτικών συστημάτων φαιντανύλης
Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φεβουξοστάτη
Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων με την καναγλιφλοζίνη
Βαλπροϊκό και κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης
Δυνητικώς θανατηφόρος τοξικότητα σε συγχορήγηση βριβουδίνης και φθοριοπυριμιδινών
Επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφάλειας της δενοσουμάμπης
Επικαιροποίηση των ενδείξεων και της δοσολογίας της μετοκλοπραμίδης
Κίνδυνος διαβητικής κετοξέωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αναστολείς SGLT2
Κίνδυνος θρόμβωσης μετά από απότομη διακοπή της θεραπείας με αναγρελίδη
Κινολόνες και φθοριοκινολόνες - Κίνδυνος περιοριστικών, μακροχρόνιων και δυνητικά μη αναστρέψιμων παρενεργειών - Νέοι περιορισμοί χρήσης
Νέα αντένδειξη χρήσης της αγομελατίνης
Νέες αντενδείξεις και προειδοποιήσεις για την πιογλιταζόνη
Νέες πληροφορίες ασφάλειας για την εσιταλοπράμη
Νέες συστάσεις για την χρήση της δομπεριδόνης
Νέοι περιορισμοί για τα φάρμακα που περιέχουν υδροξυζίνη
Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη
Σημαντικές αντενδείξεις και περιορισμοί στη χρήση της θειοκολχικοσίδης