χολόσταση

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα