τρανσαμινάση της αλανίνης

Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)