ΤΚΕ

Κροταφική ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα
Ρευματική πολυμυαλγία
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)