θρομβοπενία

Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
Ελονοσία
Ρινορραγίες
Τι είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα;