ταχύτητα καθίζησης ερυθρών

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας σε κακοήθειες
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)