σύνδρομο CREST

Aντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (αντι-Scl-70)