πυροστα­φυλικό οξύ

Τίτλος
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)

Αναζήτηση