πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)
Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα