περικαρδίτιδα

Θωρακικό άλγος
Πνευμονία από πνευμονιόκοκκο
Υπεζωκοτική συλλογή