παρενέργεια φαρμάκου

Αλλεργία σε ενέσιμα προϊόντα μεθυλπρεδνιζολόνης που περιέχουν λακτόζη
Αναθεωρημένες προειδοποιήσεις ασφάλειας για την καναγλιφλοζίνη και την δαπαγλιφλοζίνη
Ασφαλής χρήση των διαδερμικών θεραπευτικών συστημάτων φαιντανύλης
Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φεβουξοστάτη
Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων με την καναγλιφλοζίνη
Βαλπροϊκό και κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης
Δυνητικώς θανατηφόρος τοξικότητα σε συγχορήγηση βριβουδίνης και φθοριοπυριμιδινών
Επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφάλειας της δενοσουμάμπης
Επικαιροποίηση των ενδείξεων και της δοσολογίας της μετοκλοπραμίδης
Κίνδυνος διαβητικής κετοξέωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αναστολείς SGLT2
Κινολόνες και φθοριοκινολόνες - Κίνδυνος περιοριστικών, μακροχρόνιων και δυνητικά μη αναστρέψιμων παρενεργειών - Νέοι περιορισμοί χρήσης
Νέα αντένδειξη χρήσης της αγομελατίνης
Νέες αντενδείξεις και προειδοποιήσεις για την πιογλιταζόνη
Νέες πληροφορίες ασφάλειας για την εσιταλοπράμη
Νέες συστάσεις για την χρήση της δομπεριδόνης
Νέοι περιορισμοί για τα φάρμακα που περιέχουν υδροξυζίνη
Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη
Σημαντικές αντενδείξεις και περιορισμοί στη χρήση της θειοκολχικοσίδης
Σύσταση για διακοπή της κυκλοφορίας του Protelos
Τα άμεσα δρώντα από του στόματος αντιπηκτικά δε συνιστώνται σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Αναζήτηση