ωχρό σωμάτιο

Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

Αναζήτηση