μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση