λιραγλουτίδη

Αντιδιαβητικά φάρμακα - Ανάλογα του GLP-1