λαροπιπράντη

Επανεξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων του φαρμακευτικού προϊόντος Tredaptive