ισοένζυμα αλκαλικής φωσφατάσης

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)