ηπαρίνη

Αντιπηκτικά από το στόμα (κουμαρινικά)
Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

Αναζήτηση