γλυκόλυση

Αλδολάση
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
Ηπατίτιδα C