γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση

Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)