γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση

Τίτλος
Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)

Αναζήτηση