γλικλαζίδη

Αντιδιαβητικά φάρμακα - Σουλφονυλουρίες
Αντικατάσταση του φαρμάκου Diamicron 80mg

Αναζήτηση