γαλακτικό οξύ

Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)

Αναζήτηση