γαλακτική δεϋδρογενάση

Τίτλος
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)

Αναζήτηση