γ-GT

Ασυμπτωματική αύξηση ηπατικών ενζύμων
γ-γλουταμυλτρανσφεράση (γ-GT)

Αναζήτηση