ερυθρά αιμοσφαίρια

Γενική αίματος
Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
Φυσιολογικές τιμές αιμοδιαγράμματος