έμμεση χολερυθρίνη

Ίκτερος
Σύνδρομο Gilbert
Χολερυθρίνη (BIL)