ασπαραγινική τρανσαμινάση

Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)

Αναζήτηση