αλκαλική φωσφατάση λευκών

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)