αιμοχρωμάτωση

Ασυμπτωματική αύξηση ηπατικών ενζύμων
Ολική σιδηροδευσμευτική ικανότητα ορού (TIBC)
Σίδηρος (Fe)
Φερριτίνη