αυτοαντισώματα

Aντισώματα έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (αντι-Scl-70)
Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)
Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ)