αυτοάνοση ηπατίτιδα

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)
Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών (ASMA)
Ασυμπτωματική αύξηση ηπατικών ενζύμων